Menu
Jsme na Facebooku

Rizikové faktory

Až dvě třetiny nemocných dávají vznik poruchy do souvislosti s nějakou životní událostí. Nejčastěji uvádějí jako příčinu různé narážky na jejich vzhled, životní změny nebo problémy v rodině. Rizikové faktory významné pro vznik poruchy mají kumulativní charakter a některé faktory mohou být společné pro všechny formy PPP, jiné mohou být specificky vázané na odlišné formy.

Biologické faktory

Biologické faktory nabývají na významu až v souhře s faktory psychosociálními. Určité riziko představují individuální tělesné charakteristiky jako je ženské pohlaví, hruškovité rozložení tělesného tuku a vyšší BMI. Širší boky a větší zadeček řeší mladé dívky obzvlášť urputně a většina bulimiček měla před propuknutím poruchy nadváhu.

V rodinách nemocných PPP se běžně vyskytují deprese a třetina pacientů samotných má za sebou depresivní epizodu ještě před propuknutím PPP. Tyto skutečnosti vedou k závěru, že zděděná tendence k depresím zvyšuje riziko vzniku PPP.

Psychologické faktory

Psychologické faktory, které jsou považovány za rizikové pro vznik PPP, se týkají především osobnostních rysů, regulace afektů apod. Uvádějí se odlišné osobnostní charakteristiky u pacientek s mentální anorexií a bulimií. Anorektičky bývají úzkostné, emocionálně inhibované, perfekcionistické, zaměřené na výkon. Více kontrolují své emoční chování, více si uvědomují a respektují společenské a etické normy, výrazněji vyjadřují pochybnosti o sobě, projevují vyšší stupeň společenské konformity, jsou méně asertivní a více inhibované v mezilidských vztazích. Zjednodušeně řečeno - typická anorektička je dívka s nadprůměrnými školními výsledky, pečlivá, orientovaná na úspěch. Tzv. bezproblémová dívka, která neodmlouvá, pomáhá, snaží se dělat vše perfektně. Moc neprojevuje své myšlenky a přání, nevzdoruje, nepodvádí. Vše dělá v mezích společenských norem, ohlíží se na to, aby svým jednáním nepoškodila obraz sebe sama v očích společnosti. V podstatě není sama sebou, ale tím, kým si myslí, že by měla být. Nikdy není spokojena sama se sebou.

Oproti tomu bulimičky bývají impulzivní, s projevy emoční lability, s tendencí k depresím a sebepoškozování. Časté je zneužívání drog a alkoholu.

Rodinné faktory

Velká část pacientů, jejich rodin i terapeutů popisuje začátek a rozvoj poruchy v termínu různých rodinných událostí. Už samotný výskyt PPP v rodinném kontextu nejbližších (matka, sourozenci) je pokládán za významný rizikový faktor.

Matky anorektiček bývají popisovány jako hyperprotektivní (nadměrně ochranitelské), obtěžující a dominantní.  Poukazuje se také na nadměrnou symbiózu a mateřskou kontrolu. Dívky bývají na matkách nadměrně závislé, ale na druhou stranu poměrně uzavřené.

Otec bývá charakterizován jako pasivní, slabý, udržující si emoční odstup, někdy jako velmi dominantní. Často bývá popisován jako emočně odtažitý, chladný, vzteklý a někdy agresivní. Anorektičky se při popisování otce shodovaly na tom, že se o ně otec moc nezajímal, že je nechválil, že se otci nikdy nemohli zavděčit, měly pocit, že pro otce nic neznamenají. Nevěnoval se jim. Druhým typem je otec aktivní, ale nedosažitelný, který je natolik skvělý, že se mu dcera nikdy nemůže vyrovnat (ze svého pohledu). Někteří autoři poukazují na skutečnost blízkého vztahu bulimiček s jejich otci, který bývá v raném dětství velmi blízký, ale narušuje se s příchodem puberty.

Dívky s PPP svorně hodnotí vztahy v rodině méně těsné než dívky z kontrolních skupin, rodiče bulimiček bývají starší. Bulimičky také často vztah svých rodičů hodnotí jako konfliktní a vztah rodičů k nim samým popisují jako „bez zájmu".  Někdy je také poukazováno na to, že v rodinách anorektiček se objevuje vyhýbání se otevřeným řešení problémů. Pro bulimické rodiny je typický nedostatek péče a empatie, 40 % bulimiček je z rozvrácených rodin. V rodinách anorektiček je naopak nižší počet rozvodů než v běžné populaci. V rodinách anorektiček se držení diet matky vyskytuje 2x častěji než v rodinách dívek z kontrolní skupiny.

Sociokulturní faktory

Sociokulturní podmínky představují nepochybně jeden ze sice nespecifických, ale velmi důležitých rizikových faktorů pro vznik PPP. Společensky preferovaná štíhlost, která je symbolem krásy a úspěchu. Prezentace ideálu krásy v tisku a ostatních médiích ohrožuje stále mladší dívky.

Vyhledávání
Kontakt

Mgr. Leona Meindlová
Seifertova 57, Jihlava 586 01
+420 565 551 111
+420 606 944 656
e-mail: leona@hubnuti4you.cz

Individuální jídelníček přesně na míru

edited by N.E.S.P.I.